ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Цей Публічний договір про надання послуг є Публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України (надалі за текстом – ЦК України) і має відповідну юридичну силу.

Відповідно до ст. 642 ЦК України повним і беззастережним прийняттям умов цього Договору (Публічного договору), є одна з умов, що зазначені нижче:

  • Погодження з даним Публічним договором у відповідному діалоговому вікні на сайті www.tuprofe.com.ua;
  • здійснення особою (далі – Студент) платежу в рахунок оплати послуг Фізичній особі-підприємцю Зайцевій Катерині Олександрівні;
  • фактичним споживанням послуг Виконавця.

Використання послуг передбачає згоду Студента з правилами та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі, на сайті www.tuprofe.com.ua, які є діючими на момент надання послуги.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Цей публічний договір про надання послуг (далі – Договір) визначає порядок надання послуг за Договором, а також взаємні права, обов’язки і порядок взаємовідносин між Фізичною особою-підприємцем Зайцевою Катериною Олександрівною, що іменується надалі Виконавець, і споживачем послуг, іменованим надалі Студент, який прийняв (акцептував) публічну пропозицію (оферту) про укладення цього Договору шляхом погодження з даним Договором та/або оплати послуг Виконавця та/або фактичним споживанням послуги, окремо іменована Сторона, а разом – Сторони.

1.2.   Під послугами в даному Договорі, сторони розуміють:

Надання Студенту освітніх послуг з вивчення іспанської мови.

  • Надання Студенту доступу до інтерактивних ресурсів вивчення іспанської мови.
  • Інші послуги, що вказані на сайті www.tuprofe.com.ua.

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.   Згідно цього Договору Виконавець надає Послуги, а Студент приймає Послуги та оплачує їх вартість згідно умов цього Договору та вартості Послуг, які зазначаються на сайті www.tuprofe.com.ua.

2.2.   Вартість та інші умови надання Послуг можуть змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку, шляхом їх зміни на сайті tuprofe.com.ua, або в тексті даного Договору.

2.3.   Договір може укладатися на користь неповнолітніх осіб їх батьками (законними представниками).

III. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1.   Цей Договір є публічним Договором, відповідно до якого Виконавець бере на себе зобов’язання з надання Послуг щодо невизначеного кола осіб (Студентів), які звернулися за зазначеними Послугами.

3.2.   Публікація (розміщення) тексту цього Договору на сайті – є публічною пропозицією (офертою) Виконавця, адресованою невизначеному колу осіб укласти цей Договір.

3.3.   Укладання цього Договору проводиться шляхом приєднання Студента до цього Договору, тобто за допомогою прийняття (акцепту) Студентом умов цього Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

3.4.   Укладаючи даний Договір, Студент підтверджує, що він володіє повною правоздатністю та дієздатністю для укладання даного Договору, оплати та отримання коштів.

IV. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1.   Виконавець самостійно формує групи від 4 до 6 осіб, а також дні та час проведення занять. Якщо у групі в процесі навчання залишається менше ніж 4 учасники, Виконавець, на свій розсуд, має право розформувати або переформувати групу. У разі розформування групи (повного припинення навчання) по вині Виконавця, він повертає сплачені Студентом кошти за невикористані заняття. У випадку переформатування групи (переведення в іншу групу, зміна днів та часу проведення занять, тощо) Студент бере на себе обов’язок продовжувати навчання за новим графіком, в новій групі, тощо. Таке переформатування не вважається зміною істотних умов Договору і може проводитись Виконавцем самостійно, без попереднього погодження зі Студентом. У разі відмови Студента від навчання після переформатування, кошти за невикористані заняття Виконавцем не повертаються.

4.2.   Якщо інше не передбачено на сайті www.tuprofe.com.ua, оплата відбувається за 8 занять і вноситься перед першим заняттям. Можлива оплата всього курсу або його половини зі знижкою 10% (ця пропозиція не діє для інтенсивного курсу базової іспанської).

4.3.   У разі припинення Студентом використання послуг з незалежних від Виконавця причин, Виконавець не повертає сплачені кошти, незалежно від того, скільки було Студентом використано занять. У разі оплати повної суми за курс, Студент має право повернути 50% від залишкової невикористаної вартості занять з вирахуванням знижки 10% за оплату всього курсу.

4.4.   Студенту надається доступ до інтерактивної платформи з усіма навчальними матеріалами курсу. У разі пропуску заняття не з вини Виконавця, кошти за нього не повертаються і саме заняття не переносяться на іншу дату. В такому випадку, Студент має право самостійно відпрацювати заняття, використовуючи інтерактивну платформу. Доступ до платформи припиняється у разі припинення навчання Студента (в тому числі, у випадку несплати коштів за наступні заняття).

4.5.   У літній період Студент має право на одне індивідуальне заняття у разі пропуску 4 і більше занять (за умови не переривання навчання, своєчасної оплати та попередження не пізніше ніж за тиждень), але така можливість надається лише один раз за курс. Час і місце проведення такого заняття визначається виключно Виконавцем.

4.6.   На індивідуальному форматі навчання Студент вносить оплату за місяць, в рамках якого може перенести не більш ніж 2 заняття на інший день або час за умови попередження про це Виконавця за добу. Узгодження дня та часу проведення такого заняття залежить від завантаженості Виконавця та не може бути призначене на будь-яку дату та час за бажанням Студента. У разі якщо Студент скасовує заняття менше ніж за добу до його початку, заняття вважається проведеним і не підлягає перенесенню, а Студент має право відпрацювати його самостійно на інтерактивній платформі. 

4.7.    Студент, що навчається на індивідуальному форматі, має право заморозити 2 тижні навчання зі збереженням свого графіку один раз на кожному рівні.

4.8.   Якщо інше не передбачено на сайті www.tuprofe.com.ua, Виконавцем можуть бути надані послуги, шляхом надання доступу до інтерактивного ресурсів навчання (дистанційний курс). Дистанційний курс навчання проводиться без викладача. Студенту на 3 (три) місяці з моменту оплати всього курсу надається право доступу до інтерактивного ресурсу.

V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1.   Виконавець зобов’язаний:

5.1.1.   Надавати Послуги якісно і в повному обсязі протягом періоду надання послуг;

5.1.2.   У разі неможливості виконання своїх обов’язків за цим Договором, негайно інформувати про це Студента, а також докласти всіх зусиль для усунення перешкод для виконання своїх обов’язків;

5.1.3.   Публікувати на сайті www.tuprofe.com.ua інформацію про зміни: місця, часу, тривалості, структури Послуг, інших умов їх надання;

5.2.   Виконавець має право:

5.2.1.   Відмовити в укладенні Договору;

5.2.2.   Не приступати або призупинити надання Послуг Студенту у випадках, передбачених цим Договором, а також в інших випадках, встановлених законодавством;

5.2.3.   Змінювати і доповнювати Договір та Додатки до нього без попереднього узгодження з Студентом, забезпечуючи при цьому розміщення змін і на сайті www.tuprofe.com.ua.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА

6.1.   Студент зобов’язаний:

6.1.1.   Оплачувати надавані Послуги згідно умов цього Договору;

6.1.2.   Користуватися Послугами відповідно до цього Договору, опублікованими на сайті tuprofe.com.ua, дотримуватися правил та умов Договору і не порушувати їх;

6.1.3.   При нанесенні шкоди майну Виконавця, в тому числі третьою особою, на користь якої укладено Договір, Студент зобов’язаний відшкодувати заподіяну шкоду в повному обсязі;

6.1.4.   Контролювати зміни до цього Договору, на сайті www.tuprofe.com.ua, і здійснювати оплату Послуг відповідно до діючої на момент оплати вартості послуг.

6.1.5.   При відвідуванні місця надання Послуг уважно ставитися до особистих речей, не залишати їх без нагляду. За загублені або залишені без нагляду речі Виконавець відповідальності не несе.

6.1.6.   Не розголошувати третім особам інформацію про інших Студентів, отриману в період споживання Послуг, іншу конфіденційну інформацію;

6.1.7.   Дбайливо ставитися до майна Виконавця та майна інших Студентів.

6.2.   Студент має право:

6.2.1.   Отримувати Послуги відповідно до часу, який було призначено Виконавцем;

6.2.2.   Отримувати необхідну і достовірну інформацію про час та місце надання Послуг;

6.2.3.    В односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. У цьому випадку Студент зобов’язаний попередити Виконавця за 10 (десять) днів до дати розірвання Договору. У разі дострокового припинення надання Послуг відповідно до Договору повернення невикористаних коштів не проводиться.

VII. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1.    Вартість послуг, а також доступні освітні програми Виконавця за цим зазначається на сайті www.tuprofe.com.ua.

7.2.    Студент оплачує послуги Виконавця по цьому договору шляхом 100% передоплати.

7.3.   Якщо оплата не буде зроблена в терміни, встановлені пп. 6.2 цього Договору, Послуги Виконавцем не надаються.

7.4.   Датою належного виконання Студентом зобов’язань по оплаті Послуг (дата платежу) буде вважатися дата внесення грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

7.5.   В разі неможливості надання Послуг з вини Виконавця, вартість Послуг, сплачених Студентом, але не наданих Виконавцем в звітному (розрахунковому) періоді, переноситься на наступний Звітний (розрахунковий) період, або за взаємною згодою, повертається Студентові.

7.6.   У разі порушення умов даного Договору Студентом, грошові кошти не повертаються.

VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1.   За невиконання, або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором винна Сторона несе відповідальність відповідно до законодавства.

8.2.   Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Студента в разі неналежного виконання Студентом зобов’язань за цим договором, порушення інструкції щодо заходів безпеки.

8.3.   Виконавець не несе відповідальності за загублені або залишені без нагляду речі Студент.

8.4.   Студент несе матеріальну відповідальність за псування обладнання та майна Виконавця.

IX. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1.   Ні одна зі Сторін не буде нести відповідальність за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком повені, пожежі, землетрусу та інших стихійних лих або військових дій, що виникли після укладення договору. Звільняє Сторони від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань також заборона на вчинення дій, що становлять зміст зобов’язань, що виходить від уряду і парламенту.

9.2.   Якщо будь-яка з названих обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов’язання в строк, встановлений у договорі, то цей строк відповідно відсувається на час дії відповідної обставини.

9.3.   Незалежно від наявності форс-мажорних обставин, у разі прийняття такого рішення Виконавцем, заняття продовжують відбуватися за графіком у режимі онлайн зі збереженням усіх умов оплати і надання послуг. Спосіб проведення таких занять та програмне забезпечення, що необхідне для такого проведення, обираються Виконавцем одноособово.

X. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

10.1.   Суперечки і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2.   В разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до законодавства.

XI. ІНШІ УМОВИ

11.1.   Вся інформація, пов’язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.

11.2.   Фактом укладання даного Договору Студент (його законний представник) надає Виконавцю, як володільцю бази персональних даних, свою безвідкличну згоду на необмежений строк на обробку своїх персональних даних (та/або персональних даних особи, яку представляє законний представник) відповідно до зазначеної мети, процедур обробки персональних даних встановлених внутрішніми документами Замовника з правом на власний розсуд Виконавця визначати місцезнаходження бази персональних даних, її найменування, призначення, з правом Виконавця на поширення та передачу моїх персональних даних та відомостей про мене серед працівників Виконавця та контрагентів Виконавця.

11.3.   Студент (його законний представник) також окремо підтверджує та погоджується, що його повідомлено про включення інформації про нього (та/або особи, яку представляє законний представник), зазначених в договорі (в тому числі, але не виключно, паспортні дані, ідентифікаційний номер, стать, місце проживання, контактні дані, фінансова інформація) та одержаних в ході виконання договору своїх персональних даних до бази персональних даних Виконавця, про мету збору та обробки персональних, а також про свої права визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про осіб, яким можуть передаватися їх персональні дані.

11.4.   Цим також надається згода та право Виконавця і особам визначеним на власний розсуд Виконавцем (як протягом дії договору, так і після припинення його дії) повідомляти Студента шляхом здійснення телефонних дзвінків, надсилання sms-повідомлень, письмових повідомлень на його адресу, а також іншими можливими способами про проведення рекламних акцій, про послуги, які надаються Виконавцем тощо, а також проводити опитування, пропонувати послуги Виконавця тощо.

11.5.   Даний Договір, а також інформація про умови надання послуг, розміру і порядку оплати, що розміщена на сайті tuprofe.com.ua, складають єдиний договір між Виконавцем і Студентом. Будь-які зміни до даного Договору або до інформації, що є на сайті www.tuprofe.com.ua вступають в силу з моменту їх опублікування.

11.6.   Цей Договір набуває чинності з моменту акцепту пропозиції (оферти) і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

11.7.   Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін, а також за ініціативою однієї із сторін у разі невиконання іншою стороною умов цього Договору.

11.8.   У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються законодавством.

XII. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особо-підприємець Зайцева Катерина Олександрівна

Місце надання послуг: Київ, вул. Московська, 2, «Освіторія Хаб»

Тел.: +380954908544

e-mail:_hola@tuprofe.com.ua

www.tuprofe.com.ua